PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA PRO POHYBOVÝ APARÁT PSŮ FOREVER FREE s.r.o. (dále jen „centrum“)
Monday, August 15, 2022


1)  Terapie jsou poskytovány pouze na základě předchozího písemného objednání – mailem: terapie@foreverfree.cz, nebo formou SMS: +420 606 048 476 (případně přes FB messenger, nebo WhatsApp). Detailní informace jak postupovat při objednání jsou uvedeny v tomto odkaze.

2)  Majitel je povinen na terapii přinést očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Zvíře bez platného očkování nemusí být ošetřeno.

3)  O způsobu, průběhu, časování a vhodnosti terapie rozhoduje vždy terapeut, který je oprávněn požadovat dodatečné vyšetření zvířete veterinárním lékařem. V případě existence kontraindikací je terapeut oprávněn terapii neposkytnout.

4)  Pokud dojde ke zrušení/změně termínu objednané terapie ze strany majitele zvířete méně než 48 hodin před termínem, je majitel povinen uhradit provozní náklad centra ve výši 500 Kč na účet číslo: 107-9481000247/0100, a to do 2 pracovních dnů od uplynutí sjednaného termínu terapie, a to za každého objednaného psa. Pokud dojde ke zrušení terapie méně než 24 hodin předem, nebo se majitel nedostaví se psem na objednanou terapii, je povinen uhradit částku 800,- Kč za každého objednaného psa.  Do poznámky uveďte volací jméno psa a jméno a příjmení majitele.

5) Za psa, jeho zdravotní stav a případné škody způsobené během pobytu v centru, plně zodpovídá majitel zvířete, nebo osoba, která zvíře do centra přivedla k ošetření.

6) Mimo čas, kdy probíhá terapie, musí být psi po celou dobu a ve všech prostorách centra na vodítku a pod dohledem majitele, nebo osoby, která psa do centra přivedla k ošetření.

7)  Je v odpovědnosti majitele, nebo osoby, která přivedla zvíře do centra, uklízet po svých psech nejen v prostorách centra, ale i v okolí centra, kde se zvíře vyvenčí před, případně po terapii.

8)  Zvíře, kterému má být poskytnuta terapie, musí být čisté, dostatečně vyvenčené a nesmí být nakrmeno v době 4 hodiny před terapií.

9)  Zvířeti s infekční, nebo přenosnou chorobou, jako jsou například ušní, oční, nebo kožní infekce, nebude terapie poskytnuta. Hárající feně nebude poskytnuta hydroterapie (netýká se manuálních terapií). Majitelé jsou povinni v případě, kdy pes chorobou trpí, nebo kdy fena hárá, zrušit terapii minimálně 48 hodin předem - podrobnosti viz. bod 4) výše

10)  Majitel je povinen informovat terapeuta o případném zhoršení stavu zvířete během naplánovaných terapií, nebo v případě kdy veterinář rozhodne o ukončení, nebo přerušení terapií.

11)  Jakékoliv záznamy – video, audio, fotografie atp. – je možné v centru pořizovat jen se souhlasem pracovníka centra.

12)  Prostory a vybavení centra nejsou vhodným prostředím pro malé děti. Pokud je nezbytné děti do centra přivést, v zájmu zachování zdraví a bezpečnosti dětí, musí ten, kdo je přivede, plně zajistit jejich neustálý dohled ze strany dospělé osoby. Bezpečnost a zdraví dětí je plně v kompetenci osoby, která je do centra přivedla.

13)  Jednotlivá pracoviště centra jsou monitorována bezpečnostními kamerami s nepřetržitým záznamem. Záznam je uchováván pro potřebu případného zpětného vyhodnocení průběhu terapie, a to po dobu 2 měsíců. Údaje nebudou poskytnuty 3. osobě.

14)  Centrum Forever Free s.r.o. si vyhrazuje právo využívat pořízené záznamy pro potřebu propagace centra.

15)  Centrum Forever Free s.r.o. neodpovídá za případné škody nebo ztráty způsobené na automobilu zaparkovaném v blízkosti centra, nebo na majetku ponechaném v prostorách centra.